Strategisk Modenhed v. Professor Christian Nielsen

om_os

Er I modne til at arbejde med forretningsmodeller?

Professor (cand. oecon., ph.d.) i forretningsmodeller og præstationsmåling Christian Nielsen har udviklet “Strategisk Modenheds Radaren”. Fokus i denne Radar er, at mange virksomheder vil gerne, har behov for og endda nødsaget til at innovere deres forretningsmodel for at overleve, for at forbedre sig, eller sikre fremtidig vækst. Men inden man går i gang med dette arbejde, er man nødt til at stille sig selv en række spørgsmål, der afslører om virksomheden er moden til forretningsmodelinnovation. Skal dette ske succesfuldt og effektfuldt, så er det nemlig ikke ligegyldigt, hvordan man griber opgaven an. Og modenhedsniveauet vil have stor betydning for, hvordan man skal tage hånd om processen. Områder der skal afklares er bl.a.:

Data fra over 1.100 danske virksomheder afslører at forskellen på de virksomheder som klarer sig gennemsnitligt og de virksomheder der klarer sig exceptionelt godt bl.a. skyldes et fokus på strategisk retning og en evne til at implementere og eksekvere. Strategisk modenhed er ikke afgørende for succes – men for at kunne træffe de rigtige valg i sit strategiarbejde, er det afgørende at vide hvor strategisk moden ens organisation er, og netop her rammer de fleste virksomheder ved siden af.

Beskrivelse af Strategisk Modenhed Radar måling og værdi

Formålet med denne radar måling, er at stille skarpt på hvordan ser det ud med den strategiske modenhed i jeres organisation. For at skabe en stærkere forretningsudvikling på forretningsmodel niveau, skal I kende jeres baseline. En baseline er ”den første måling”, dvs. en indledende måling af jeres tilstand set med organisationens øjne. Baseline foretages i opstarten både for at:

 1. Identificere udfordringer og potentialer på strategisk modenhed
 2. Styrker og svagheder på implementering og eksekvering
 3. Dokumentere over tid fremdrift/tilbageskridt som resultat af jeres handlinger.

Christian Nielsen (cand.oecon., ph.d.) er Professor i forretningsmodeller og præstationsmåling, og varetager derudover en række ledelseshverv.

Ekspert: Professor Christian Nielsen

Hvad får I?

En dyb og kvalificeret måling gennemført på ledelse, bestyrelse og nøglemedarbejdere, der skaber en ny indsigt i organisationens modenhed ift.

1. STRATEGISK TÆNKENDE: I hvilken udstrækning er I gode til at tænke på et strategisk niveau i jeres virksomhed?

2. INVOLVERENDE: I hvilken udstrækning er I i stand til at involvere hele organisationen i forretnings- og udviklingsprocesser?

3. HANDLENDE: I hvilken udstrækning er I gode til at tage strategitænkningen og analysearbejdet med ud af mødelokalet så der kommer handling på de gode intentioner?

4. NYTÆNKENDE: I hvilken udstrækning er I i stand til at skabe innovative og kreative løsninger og er det både iblandt medarbejderne, ledergruppen og i bestyrelsen at dette er tilfældet?

5. VILLIGHED TIL AT ÆNDRE: I hvilken udstrækning er I omstillingsparate og villige til at ændre den måde I driver virksomhed på, enten med inkrementelle eller radikale forandringer?

Workshop med Christian Nielsen

Med sin baggrund som ekspert i præstations og forretningsmodeller står I overfor en unik workshop, der vil udfordre jer på på hovedområderne 1) Strategisk tænkende, 2) Involverende, 3 )Handlende, 4) Nytænkende og 5) Forandringsvilligheden. Oversat, I kan forvente en ny indsigt i nye forretningsmodel muligheder for jer, hvor er jeres styrker og svagheder ift. at udvikle nye forretningsmodeller og præstere optimalt. Hvor stærke og fleksible er I, ift. at udnytte nye muligheder, og afværge tab/angreb som følge af mere nytænkende og handlende konkurrenter.

Fokus er på, hvordan kan I styrke virksomhedens indtjeningspotentiale. I vil undervejs få en del aha-oplevelser, og det bliver tydeligt for teamet, hvad der er særligt vigtigt for, at I kan komme helt i mål med at skabe de nødvendige rammer til at indfri jeres ambitioner.

Det praktiske

1. GAP måling forud på “i dag” og “potentialet”

Forud for workshoppen, gennemføres måling på jeres organisation. Strategisk Modenheds Radaren er bygget op omkring 5 kategorier og 15 målepunkter, hvor vi både kan måle på ”hvor er I i dag”, samt ”hvor stort et forbedringspotentiale har I”. Det tager ca. 15-20 min. for hver person at deltage, hvilket er den eneste forberedelse forud for workshoppen. Vi anbefaler at gennemføre målingen på følgende interessent grupper:

 1. Ledelsen
 2. Nøglemedarbejdere
 3. Bestyrelsen
 4. Sammensat medarbejdergruppe

2. Workshop dagen

Vi er fuldt bekendt med, at 75% af erhvervslivets ledere er utilfredse med udbyttet af deres store investeringer i kompetenceudvikling og workshops (Harvard Business Review). Effektive workshops er et unikt arbejdsredskab, der skal aktivere nye ideer og løsninger, der ellers ville blive overset. Derfor er workshoppen inddelt ud fra følgende principper.

 1. Den åbne workshop er formen, for at skabe en produktiv workshop, hvor eksisterende rammer udfordres og forbedringspotentialer konkretiseres. Formatet sigter mod at generere engagement, opnå indsigt i nye ideer og tiltag samt skabe en fælles forståelse for jeres strategiske modenhed, og tiltag, der kan implementeres.
 2. Spejling til jeres virkelighed. Med vores måling forud på jeres Strategiske Modenhed, sikres en konkret spejling til jeres virkelighed og en rød tråd, som fører tilbage til det formål, vi har for workshoppen. Ledelsen vil blive udfordret ift. hvor er I idag, hvad er jeres potentiale, hvor bør I være om 2 år.
 3. Kompetenceløft. Indbygget i workshoppen, er at tilsikre et ledelses kompetenceløft, med det mål at styrke ledelsens kompetencer til at realisere de aftalte handlinger, men også til at stå stærkere rustet i håndteringen af fremtidens stigende dynamik og endnu større udfordringer.
 4. Forpligtelse. På workshoppen afsættes tid til opsamling, gennemgang af dagens output, og deltagerne skal forpligte sig til at handle fremadrettet på de konkrete aftaler, der besluttes på workshoppen.

Opfølgning

Vi anbefaler opfølgende workshop 9 mdr. efter, med fokus på ny måling og evaluering på, hvor har I udviklet jer positivt, hvor står I stille, og har der evt. været tilbagegang på nogle områder i jeres Strategiske Modenhed. Der vil være en konkret opfølgning, på de aftaler, der blev lavet på workshoppen, hvad er de foreløbige erfaringer og resultater.

Kontakt

Kontakt os på

Christian Nielsen e-mail chn@business.aau.dk eller mobil. 6131 6333

Søren Lundsgaard Jensen slj@insightsradar.com eller mobil 3035 8081

Del artiklen